کاملا نو و سالم دوخت مزون هستی به همراه کت،تور و تاج در صورت مزاحمت شماره پیگیری میشود.
توافقی
سفید