لباس عقد و نامزدی، کار شده، قابل دوخت
توافقی
آبی کمرنگ
ژورنالیه قابل دوخت
توافقی
سفید
ژورنالیه قابل دوخت
توافقی
سفید