ژورنالیه قابل دوخت
توافقی
سفید
بالاتنه لباس کار شده، قابل دوخت
توافقی
سفید
ژورنالیه قابل دوخت
توافقی
سفید